Konfidensialitetsavtale

Denne konfidensialitetsavtalen gir informasjon om vår taushetsplikt ovenfor deg som bruker av KnowMe
  1. Taushetsplikt

Hensynene bak taushetsplikten er å verne om brukerens integritet, og gjennom det bidra til tillitt til tjenestene Lifetools AS leverer. Våre brukeren skal føle seg trygg på at opplysninger som gis i forbindelse med kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe ikke benyttes i andre sammenhenger og utleveres til eller tilkommer uvedkommende.

Veiledere og andre ansatte i Lifetools AS skal hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om brukerne av kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe sine personlige forhold som de har fått eller som er betrodd dem.

Taushetsplikten gjelder opplysninger veiledere har fått i egenskap av å være veileder. Taushetsplikten omfatter også opplysninger man får tilgang til utenfor tjenesteforholdet, så lenge veileder mottar disse i egenskap av å være veileder.

Veiledere og andre ansatte i Lifetools AS har et selvstendig og personlig ansvar for å overholde taushetsplikten.

 

  1. Rutiner for taushetsplikten

Alle brukere av kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Hvilke opplysninger som omfattes av taushetsplikten skal tolkes vidt.

Taushetsplikten innebærer både en plikt til å tie og en aktiv plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon. Veiledere og ansatte i Lifetools AS er bundet av taushetsplikten også etter at de har sluttet i jobben. Forsvarlig håndtering og oppbevaring av personopplysninger er en forutsetning for å etterleve den lovbestemte taushetsplikten (se selskapets personvernerklæring og samtykkeerklæring).

Lifetools AS har et ansvar for å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at veiledere reelt kan overholde taushetsplikten. Virksomhetens ansvar må ivaretas gjennom virkemidler som blant annet opplæring, prosedyrer, rutiner og ved fysisk tilrettelegging. Disse rutinene er nedfelt i Lifetools AS sine internkontrollrutiner. For innsyn, kontakt oss på personvern@lifetools.no