Slik søker du

Alle har rett til å forstå og bli forstått, derfor har vi utviklet hjelpemiddelet KnowMe.
Lukas og assistent ser på farger og lys i et rom

Det er en utfordring for meg når du og andre ikke forstår mine uttrykk. Det påvirker min mulighet til å delta i eget liv og utvikle meg som menneske.

– Lukas, 13 år

Kjenn på virkeligheten i det å ha et behov som ikke blir møtt fordi du ikke blir forstått av de rundt deg. Det er dette KnowMe handler om og det må du få med i søknaden.

Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan søke om å få kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe.

Lukas kommuniserer med assistent

Søknadsprosessen

Søknad om kommunikasjonshjelpemidler fyller du ut på NAVs hjemmesider. Det kan være nødvendig med uttalelser fra en faginstans som kjenner til utfordringene, og kan si noe om hvordan KnowMe kan fungere som et hjelpemiddel. Uttalelsen kan du for eksempel få fra PP-tjenesten i din kommune, Habiliteringstjenesten i ditt fylke eller Statped.  Alle som jobber i helse, omsorg eller oppvekstsektoren har plikt til å hjelpe deg med å søke om du trenger det. Det er også anbefalt å legge ved en plan for hvordan dere ser for dere arbeidet med KnowMe. Ta kontakt med oss for generelle råd rundt dette. 

Lukas og assistent husker ute i skolegården

Nyttige informasjonskilder

Det har de siste årene vært økt fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon. Nedenfor har vi samlet noen nyttige linker for deg som vil lære mer om ASK. Her finner du en oversikt over de viktigste lenkene til rettigheter, forskrifter og lovverk i tilknytning språk og kommunikasjon.

Tale og språk

For personer som har vanskeligheter med tale og språk, kan hjelpemidler gjøre det lettere å kommunisere. Artiklene gir deg informasjon om hvem som kan få hjelpemidler til tale og språk, muligheter og eksempler og hvordan du søker.

NAV Rettskilder

Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon.

Lov om folketrygd kapittel 10

Får du nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade har du krav på støtte. Formålet er å kompensere for bestemte utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet.

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Her finner du informasjon om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) fra Utdanningsdirektoratet.

Tips til søknaden

Kjenn på virkeligheten i det å ha et behov som ikke blir møtt fordi du ikke blir forstått av de rundt deg. Det er dette KnowMe handler om og det må du få med i søknaden. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan søke om å få kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe.

Brukerperspektivet

KnowMe er brukerens språk og han eller hennes mulighet til å kunne påvirke sitt eget liv. De kan gi beskjed om hva de vil og ikke vil. Det er et kommunikasjonsprosjekt som hele nettverket rundt bør delta i. Brukeren trenger dere alle fordi dere vet ulike ting. Når alle deltar øker kvaliteten på innholdet i appen, nemlig språket.

Forberedelser til søknaden

Det er viktig at du rådfører deg med fagfolkene og andre nærpersoner rundt den aktuelle brukeren før du går i gang med søknadsprosessen. Det er flere ting som bør avklares på forhånd:

 • Befinner søkeren seg i språkalternativgruppen?
  Om ja kan KnowMe være et alternativ.

 • Har søkeren vesentlig redusert funksjonsevne som kommer til å vare i mer enn to år?
  Om svaret er ja kan du ha rett til hjelpemidler.

 • Kan søkeren nyttegjøre seg noen form for symbol-kommunikasjon for å gjøre seg forstått?
  Om svaret er ja, kanskje eller nei, kan KnowMe være et alternativ.

 • Har det vært forsøkt andre kommunikasjonshjelpemidler uten positivt resultat?
  Om svaret er ja, kan KnowMe være et alternativ.

Er du usikker på om KnowMe er et godt alternativ for dere, kan du ta kontakt med en av våre veiledere. Dersom du konkluderer med at KnowMe ville være en god løsning er det fint om du får en uttalelse fra PP-tjenesten (for dem som går i barnehage og skole), habiliteringstjenesten (for alle) eller andre faglige instanser som kan si noe om behovet og hvordan KnowMe kan avhjelpe situasjonen. Det kan også være lurt å legge ved en plan for hvordan dere tenker organiseringen av arbeidet. Spør oss om råd. 

Utfylling av søknaden

Skriv søknaden personlig. Sett deg inn i brukerens perspektiv og beskriv hans eller hennes behov for en mer forutsigbar og trygg hverdag med riktig kvalitet i kommunikasjon og samhandling. På hvilken måte vil KnowMe gjøre en forskjell for denne personens  hverdag, deltagelse og livskvalitet? Vårt hovedmål med KnowMe er at applikasjonen skal være en direkte forlengelse av brukerens kommunikasjon – en protese for brukerens kommunikative uttrykk. Denne vinklingen er viktig å ha i søknadsteksten. Bruk videre punktene under for å bevisstgjøre deg på kvalitetene av å bli forstått i egen kommunikasjon:  

 

 • Gir opplevelse av mestring. Mestring stimulerer til å fortsette og kommunisere

 • Gir økt livsglede, utfoldelse og mulighet for å bli inkludert i miljøet

 • Styrker “jeg-et”. Dette bidrar til økt selvtillit, selvfølelse og en positiv identitetsdannelse

 • Gir respekt for det du eier, nemlig uttrykket ditt

 • Gir deg bedre livskvalitet gjennom mer oversikt og helhet i hverdagen din

Vi anbefaler at du rådfører deg med ditt lokale hjelpemiddelkontor eller din regionale hjelpemiddelsentral for mer informasjon og riktig veiledning i søknadsprosessen. Se også hvordan du fyller ut søknaden her. Det kan være lurt å rådføre deg med en av våre veiledere før du skriver søknaden.

Søknadsskjema finner du her

KnowMe: NAV HMS-ARTIKKELNUMMER: 239526 
​KLASSIFISERING: Samtalehjelpemidler med dynamisk display