Fortrolighedsaftale

  1. Forordninger

Vejledere og andre ansatte i Lifetools AS skal hindre, at uvedkommende får adgang til oplysninger om brugerne af kommunikationshjælpemidt KnowMe’s personlige forhold, som Lifetools AS har fået, eller som er betroet den enkelte medarbejder.

Tavshedspligten gælder oplysninger, vejledere har fået i egenskab af at være vejledere. Tavshedspligten omfatter også oplysninger man får adgang til uden for tjenesteforholdet, så længe vejleder modtager disse i egenskab af at være vejleder.

Vejledere og andre ansatte i Lifetools AS har et selvstændigt og personligt ansvar for at overholde tavshedspligten.

Hensigten med tavshedspligten er at beskytte brugerens integritet, og derigennem bidrage til tillid til de tjenester, Lifetools AS udbyder. Brugeren skal vide sig sikker på, at oplysninger der gives i forbindelse med kommunikationshjælpemidlet KnowMe, ikke benyttes i andre sammenhænge eller udleveres til eller kan tilgåes af uvedkommende.

 

  1. Rutiner

Alle brugere af kommunikationshjælpemidlet KnowMe har ret til beskyttelse mod spredning af personfølsomme oplysninger. De oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten, skal fortolkes bredt.

Tavshedspligten indebærer både en forpligtigelse til at tie og en aktiv pligt til at hindre, at uvedkommende får adgang til tavshedsbelagt informtijon. Vejledere og ansatte i Lifetools AS er bundet af tavshedspligten også efter at de er standset med at arbejde for Lifetools AS. Forsvarlig håndtering og opbevaring af personoplysninger er en forutsætning for at leve op til den lovbestemte tavshedspligt (se selskabets fortrolighedserklæring og samtykkeerklæring).

Lifetools AS har er ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at vejlederne reelt kan overholde tavshetspligten. Virksomhedens ansvar varetages gennem virkemidler som blandt andet oplæring, procedurer, rutiner og ved fysisk tilrettelegning. Se Lifetools AS’s interne kontrollrutiner.

 

  1. Lovdata

Forvaltningsloven