Test lesson 1

Alle mennesker har rett til å forstå og bli forstått. Det handler om verdighet og medmenneskelighet. Retten til å kunne være en del av et fellesskap og ta egne valg. Muligheten til å kunne uttrykke ønsker, behov og meninger er med på å utvikle oss som mennesker.

Retten til kommunikasjon er forankret i menneskerettighetene, de skal vi komme nærmere inn på i MODUL 4. Rettigheten gjelder alle, uavhengig av hvordan vi kommuniserer. Retten til kommunikasjon er beskrevet i flere lover og lovparagrafer. Blant annet i opplæringsloven og barnehageloven. Alle barn i barnehagen og elever på skolen har rett til å bruke sin kommunikasjon. De har også rett til å få hjelp og tilrettelegging for å kunne utvikle sitt eget språk.

Når noen har en rettighet betyr det at andre får plikter.

Barnehagen plikter å legge til rette for at barn som bruker egne private uttrykk får muligheten til å utvikle sitt språk, bli sett, hørt og forstått, men også til å selv forstå. Det samme gjelder for skolene. De ansatte som jobber med barn og elever i skole og barnehage har dermed også et lovfestet ansvar for å følge opp dette. Dersom du jobber med noen som har behov for slik tilrettelegging betyr det at du må ha eller skaffe deg kompetanse nok til å kunne oppfylle dette kravet.